ข้อมูลใบอนุญาต


การเริ่มต้นธุรกิจ ก่อสร้างอาคารและโรงงาน

1. การแจ้งจดทะเบียนพาณิชย์
2. การแจ้งขุดดินถมดิน
3. การแจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารตามมาตรา 39 ทวิ
4. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา 21
5. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
6. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง
7. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับอาคารประเภทอื่น ๆ ตามมาตรา 32
8. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
9. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยายโรงงาน
10. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
11. การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
12. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
13. การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร
14. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


การบริหารสุขอนามัย

1. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
8. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. (จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร)
9. การขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. (จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร)
10. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. (จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร)
11. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. (จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร)
12. การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
13. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
14. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
16. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
17. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ
18. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
19. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
20. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
21. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. (จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร)
22. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม. (จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร)
23. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ